عملکرد لرزه ای طره های طویل فولادی ساخته شده از قاب های مهاربندی شده

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

23

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_091

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

انگیزه اساسی طرح موضوع این پژوهش ارائه روشی نوین برای ساخت طره های بلند است تا علاوه بر رفع محدودیت هایمفروض برای ساخت اعضای معلق به روش سنتی تیر طره منجر به صرفه جویی در مصرف مصالح و افزایش امنیت و اطمینانسازه نگهدارنده معلق در شرایط بارگذاری غیر منتظره گردد .سیستم باربر قابی یا به اختصار framed cantilever system) FCS) روشی برای ساخت طره های طویل میباشد که عموما در بالکن ها استفاده می شود .فلسفه به کارگیری این روش استفاده ازاعضای همبند قائم با اتصالات ممانگیر در دو انتهای می باشد تا رفتاری مشابه عملکرد یک قاب خمشی را برای طره ها ایجادنماید و افزودن مهاربند به سیستم فوق که ایده اصلی این پژوهش می باشد باعث بهبود عملکرد، سبک سازی و در نهایت باعثاقتصادی شدن سازه ها گردد. برای این منظور در این مقاله عملکرد لرزه ای طره های طویل فولادی در حالت طره ساده و سیستمقابی ساده (FCS) را با سیستم قابی مهاربندی شده در مدل های ۲ طبقه و ۴ طبقه ، هر کدام با طول طره های ۵ و ۱۰ متر را بهوسیله تحلیل استاتیکی خطی و دینامیکی غیر خطی (تاریخچه زمانی) بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که باافزودن مهاربند به سیستم قابی ساده بهبود عملکرد و افزایش امنیت و اطمینان سازه معلق و همچنین سبکتر و اقتصادی شدنسازه تا% (۳۹ - ۱۸) برای سازه هایی با طول طره ۵ متر و% (۵۴ - ۳۵) برای سازه هایی با طول طره ۱۰ متر نسبت به طره ساده(معمولی) حاصل خواهد شد . دراین رساله فرض بر این است که تمام قاب ها با آیین نامه داخلی طراحی شده اند. بعد از طراحی،بهسازی و سبک سازی قاب ها به کمک نرم افزار ETABS (Ver۲۰۱۶.۲.۰) و مقیاس نمودن شتاب نگاشت ها در نرم افزار Seismo Signal(Ver۲۰۱۶) آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی سازه هاجهت بررسی عملکرد آنها، نتایج طراحی به نرم افزار EXCEL منتقلشده وقاب ها به تفکیک مورد ارزیابی کمی (آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی و استاتیکی خطی) و کیفی (اقتصادی) قرار گرفتهو نتایج به تفکیک در جداول و نمودارها آورده شده است ،عملکرد و وزن ،تیرها ،ستونها المان قائم و مهاربندها در هر قاب باسایر قاب ها مقایسه شده اند و منحنی های خمش، تغییر مکان (هیسترتیک) طبقه با طره های طویل هر قاب به تفکیک بررسی شدهاست که نهایتا نتایج حاصل از این تحقیق در پایان ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

طیر طره ، سیستم باربر قابی (FCS) ، سیستم باربر قابی مهاربندی شده (BFCS) ، تحلیل استاتیکی خطی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، تاریخچه زمانی ، المان قائم ، مهاربند

نویسندگان

محمدتقیافشارچی
محمدتقی افشارچی

دانشجوی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان