CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رفتار میلگردهای کلاهک دار در اتصال تیر- ستون بتنی تحت بارگذاری چرخه ای

عنوان مقاله: بررسی رفتار میلگردهای کلاهک دار در اتصال تیر- ستون بتنی تحت بارگذاری چرخه ای
شناسه ملی مقاله: GPACONF09_053
منتشر شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی خشچیان - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
حامد باصر - دکتری عمران، گرایش سازه، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای آستان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
حامد آذرمیر - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، گرایش زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
در یک سازه، اتصالات جزو المان های خیلی مهم هستند. علی رغم استفاده از قوی ترین ستون و تیر در سازه، اتصالات ضعیف باعث ناپایداریسازه می شود. برای جلوگیری از خرابی برشی اتصال یا بیرون کشیده شدن میلگردهای تیر، آیین نامه های طراحی الزام دارند که در اتصال هایتیر- ستون، از قلاب های عرضی و خاموتها به عنوان میلگردهای برشی و محصور کننده هسته بتن استفاده شود و میلگردهای خمشی تی ردر داخل اتصال با طول گیرایی کافی ادامه یابند. در سازه های بتنی جهت مهار میلگردها در اتصال های تیر- ستون بتن مسلح، به طور معمولاز قلاب های ۹۰ درجه استاندارد استفاده می شود. این روش در سازه های با میلگردگذاری سنگین و دارای میلگردهای با قطر بالا منجر بهازدحام فولاد شده که افزایش هزینه ها و همچنین احتمال کاهش کیفیت و عملکرد اتصال را به دنبال خواهد داشت. برای جبران مشکلاتیاز این قبیل، استفاده از میلگردهای کلاه کدار یک راه حل بسیار مناسب برای این موضوع می باشد که استفاده از آن در حال گسترش است.با این وجود، ضابط ههای کنونی در آیین نامه های موجود دارای کاست یهای فراوانی هستند. از آن جمله الزامات سختگیرانه آیین نامه ACI ۳۱۸-۱۱ در مورد فاصله آزاد میلگردهای کلاه کدار میباشد که غیر اجرایی نیز به نظر می رسند. در این پایان نامه، مدل سازی با استفادهاز نرم افزار عناصر محدود ABAQUS انجام خواهد شد. ابتدا با استفاده از یک تحقیق آزمایشگاهی که توسط میهایلو و همکارانش در مورداستفاده از میلگرد کلاهکدار در تیر را مورد بررسی قرار داده اند، با استفاده از نرم افزار عناصر محدود ABAQUS ، مدلسازی آن انجام شدتا صحت سنجی مدلسازی میلگردهای کلاهک دار در تیر بتنی مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس، یک ساختمان ۵ طبقه قاب خمشی بتنی رابا نرم افزار ETABS طراحی کرده تا ابعاد تیر و ستون و همچنین مقدار میلگردهای تیر و ستون بدست آورده شوند و با در نظر گرفتن یکاتصال تیر به ستون طبقهی همکف و استفاده از میلگردهای کلاهکدار به جای میلگردهای با قلاب ۹۰ درجه، تحت بارگذاری افزایشی قرارداده و با بررسی تاثیر سایز میلگرد منتهی به کلاهک، سایز کلاهک و همچنین طول مهاری در ستون، به بررسی پارامترهایی نظیرشکل پذیری، حداکثر مقاومت و همچنین انرژی استهلاک شد هی کل پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:
تیر و ستون بتنی، میلگردهای منتهی به کلاهک، عناصر محدود، بارگذاری چرخ های، مقاومت و شکل پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1524010/