بررسی میزان استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان میلاد ارومیه در سال ۱۴۰۱

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_123

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان میلاد ارومیه در سال ۱۴۰۱بود. جامعه آماری ما در این پژوهش تمامی پرستاران بیمارستان میلاد بود. وتعداد نمونه ما نیز در این تحقیق ۵۰ نفر می باشد و روش نمونه گیری ما نیز در این تحقیق، به صورت تصادفی بود.ابزارهای ما در این پژوهش، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی(مسلش،(۱۹۸۱ در قالب خرده مقیاس های، خستگی هیجانی، شخصیت زدایی و نقصان تحقق شخصی؛ و پرسشنامه، استرس شغلی اچ اس ای از سوی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (۱۹۹۹)، بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. و نتایج این بررسی نشان داد که، نتیجه ی معنی داری و رابطه مستقیمی بین دو متغیر فرسودگی شغلی و استرس شغلی در سطح ./.۵ وجود دارد.