بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی با رضایت شغلی آموزگاران پایه ششم شهرستان آمل سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

26

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_083

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی با رضایت شغلی آموزگاران پایه ششم انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش آموزگاران پایه ششم شهرستان آمل بوده که در بهار سال ۱۳۹۵ مشغول به کار بوده اند و تعداد ۱۱۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل پرسشنامه معتبر و استاندارد شده ابعاد شخصیتی پنج عاملی – NEOPI-FF فرم کوتاه، پرسشنامه سبک زندگی LSQ و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است که در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی آموزگاران وجود دارد ۰/۴۲۱ =r رابطه معناداری بین سبک زندگی با رضایت شغلی آموزگاران وجود دارد(.(r =۰/۲۰۰ همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری و سبک زندگی پیش بینی کننده ی معنادار رضایت شغلی است. در پایان بر اساس نتایج و در راستایآن پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

نویسندگان

رقیهحسن زاده
رقیه حسن زاده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی