مدل یابی روابط علی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار با روش دیماتل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOM-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق تعیین روابط علی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. با مرور ادبیات تحقیق، شش عامل مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، جو سازمانی، استفاده از فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه و انتخاب متدولوژی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیندهای کسب و کار انتخاب شده اند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع علت و معلولی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۱۵ نفر خبره به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۲/۰ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیماتل و در نرم افزار اکسل صورت گرفت. در نتیجه این تحقیق عوامل مدیریت ارشد و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان عوامل اثرگذار و عوامل مدیریت تغییر، جو سازمانی، مدیریت پروژه و انتخاب متدولوژی به عنوان عوامل اثرپذیر تعیین شدند.

نویسندگان

غفار تاری

واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

ساناز نجفی تمرائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران