تبیین عملکرد مدیریت شهری و نقش مشارکت شهروندان منطقه ۱۰ شهرداری شهر تهران در توسعه پایدار شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_059

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبیین عملکرد مدیریت شهری و نقش مشارکت شهروندان منطقه ۱۰ شهرداری شهر تهران در توسعه پایدار شهری انجام شد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان ساکن در منطقه ۱۰ شهر تهران می باشد. بر اساس آخرین آمار به دست آمده ۲۵۹۱۵۷ نفر در منطقه ۱۰ شهر تهران ساکن هستند. در این پژوهش به دلیل بزرگی حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور مشخص کردن نمونه آماری پژوهش حاضر از روش نمونه گیری کوکران استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه ۳۸۵ نفر تعیین گردید. گردآوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد «نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اکباتان (۱۳۹۵) است، و همچنین از پرسشنامه استاندارد «مشارکت شهروندان در امور شهری» انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین مدیریت شهری و میزان مشارکت شهروندان؛ بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری، بین توسعه پایدار شهری و میزان مشارکت شهروندان منطقه ۱۰ شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت شهری ، مشارکت شهروندان ، توسعه پایدار شهری ، منطقه ۱۰ شهرداری شهر تهران

نویسندگان

بهروز جباری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران