تاثیر مدیریت مشارکتی در حکمروایی خوب شهری (مورد مطالعه: شهرداری های منطقه ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهر تهران)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

43

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی در حکمروایی خوب شهری شهرداری های منطقه ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهر تهران انجام شد. روش تحقیقی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن توصیف خصوصیات آزمودنی ها، همبستگی و روابط بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش نیز ارزیابی می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارکنان شاغل در شهرداری های منطقه ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهر تهران است. بر اساس آخرین آمار به دست آمده، ۸ مدیر و ۳۱۲ کارمند در این شهرداری ها مشغول به فعالیت هستند. در این پژوهش به دلیل بزرگی حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای استفاده شد. به منظور مشخص کردن نمونه آماری پژوهش حاضر از روش نمونه گیری کوکران استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه ۸ مدیر و ۱۷۲ نفر کارمند تعیین گردید. در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری و بررسی سوالات تحقیق و متناسب با نوع متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار ستونی برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی جهت بررسی رابطه بین متغیرها، با کمک نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و مولفه مسئولیت پذیری و قانون محوری، پاسخگویی و شفافیت، انصاف، کارآیی و اثربخشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت مشارکتی می تواند تاثیر مثبت و سازنده ای در حکمروایی خوب شهری شهرداری های شهر کرج داشته باشد.

نویسندگان

منصوربیرامی بگوم قلعه
منصور بیرامی بگوم قلعه

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران