سلامت جسمانی و روانی آتش نشانان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_182

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: استرس شغلی یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان می باشد .نیروی انسانی موثر، عامل اصلی تداوم، موفقیت و تحقق اهداف سازمان است . در سازمان، عامل انسانی در معرض فشارهای عصبی و روانی گوناگونی با توجه به پیچیدگی های فعالیت ها قرار دارد . در حقیقت استرس با بسیاری از بیماری های جسمی و روانی ارتباط داشته، که باعث کاهش سلامت عمومی کارکنان، نیروی ابتکار و خلاقیت و تلاش افراد و کاهش بهره وری و افزایش تعداد حوادث می شود . به همین دلیل مطالعه استرس هم در زمینه سلامت کارکنان و بهداشت روانی و هم در بررسی عملکرد افراد در سازمان ها دارای اهمیت است .در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان اداری آتش نشانی است . مواد و روش ها: این پژوهش یک پژوهشی مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، جامعه آماری پژوهش کارکنان اداری نیروگاه می باشند که کلیه افراد شاغل در این واحد ۵۵ نفر HSE وارد مطالعه شدند . به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی انگلستان نسخه ۲۰ و آزمون های آماری چند Spss و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره ANOVA متغییره، ضریب همبستگی پیرسون و استرس شغلی ۷۴/۶±۶/۱۴انحراف معیار در میان کارکنان بود .همچنین مشخص شد که بین استرس ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، بدین معنی که با افزایش استرس شغلی عملکرد شغلی کاهش می یابد . نتیجه گیری بر اساس نتایج تحقیق که نشان دهنده تاثیر منفی استرس بر عملکرد شغلی می باشد، اجرای برنامه ای جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنان در جهت کاهش یا حذف استرس شغلی و استرسورهای مرتبط با آن در جهت حفظ سلامت فردی و شغلی کارکنان نیروگاه و افزایش کیفیت و کمیت عملکرد شغلی پرسنل امری ضروری می باشد

نویسندگان

مهدی نیک نژاد

شیمی کاربردی دانشگاه ازاد شهر قدس؛

علی عباس زاده

مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

رضا احمدی

مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث؛