مقایسه اولویت بنشدی عوامل موثر بر شایسته محور بودن الگوی جبران خدمات کارکنان ایران خودرو به روش تحلیل سلسله مراتبی و آزمون فریدمن

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

63

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN03_033

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مساله مورد بررسی مقایسه اولویت بندی عوامل موثر بر شایسته محور بودن الگوی جبران خدمات کارکنان ایران خودرو به روش تحلیل سلسله مراتبی و آزمون فریدمن می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین یافته های پژوهش، حاصل مطالعه ای است که به کمک داده های کمی از طریق توزیع پرسشنامه بین ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت ایران-خودرو صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که بعد از تایید روایی، پایایی آن ۰/۹۳ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل افزایش انگیزه کارکنان با وزن ۰.۵۶۲ در روش تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده و در اولویت اول قرار گرفته است و در آزمون فریدمن با میانگین رتبه ای ۲.۰۳ در رتبه چهارم قرار گرفته است. عامل درک دقیق با وزن ۰.۳۱۳ در روش تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده و در اولویت دوم قرار گرفته است و در آزمون فریدمن با میانگین رتبه ای ۳.۴۷ در رتبه دوم قرار گرفته است. عامل سرمایه گذاری و تخصیص منابع با وزن ۰.۱۱۶ در روش تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده و در اولویت سوم قرار گرفته است و در آزمون فریدمن با میانگین رتبه ای ۲.۱۱ در رتبه سوم قرار گرفته است. عامل پیش بینی با وزن ۰.۰۰۹ در روش تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده و در اولویت چهارم قرار گرفته است و در آزمون فریدمن با میانگین رتبه ای ۲.۴ در رتبه دوم قرار گرفته است.

نویسندگان

پیام مجلسی اردجانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس اداره جبران خدمات معاونت توسعه منابع انسانی، گروه صنعتی ایران خودرو، تهران، ایران

سهیل هومندنیا

کارشناس مدیریت بازرگانی، رئیس اداره جبران خدمات معاونت توسعه منابع انسانی، گروه صنعتی ایران خودرو، تهران، ایران

رضا خسروی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، کارشناس مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی، گروه صنعتی ایران خودرو، تهران، ایران

افسانه دهقانی

کارشناس روابط عمومی، کارشناس اداره جبران خدمات معاونت توسعه منابع انسانی، گروه صنعتی ایران خودرو، تهران، ایران

الهام دهقانی

کارشناس بخش کارگزینی مرکزی از اداره جذب و امور کارکنان، معاونت توسعه منابع انسانی، گروه صنعتی ایران خودرو، تهران، ایران