شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر افزایش مشارکت عمومی در خط مشی گذاری) مطالعهموردی: شهرداری تالقان- ولایت تخار- افغانستان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCDIC01_018

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

بحث مشارکت در تصمیم گیری ریشه در دموکراسی داشته و یکی از اساسی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی محسوب می شود.مشارکت به معنای دخیل بودن حاد جامعه در بیساری از فعالیت های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی وایجاد و اجرای عملیات هایسیاسی، اجتماعی، روانی وفرهنگی میباشد. در این پژوهش به شناسای عوامل فرهنگی بر ارتقای مشارکت عمومی درخطمشیگذاری بارویکرد اجتماع محور ) مورد مطالعه: شهرداری تالقان استان تخار- افغانستان( پرداخته می شود. تحقیق حاضراز لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش میتوان آن را یک تحقیق توصیفی- پیمایشی برشمرد. جامعه آماری اینپژوهش کارکنان و مدیران شهرداری تالقان استان تخار-افغانستان بوده و با درنظرداشت اهمیت موضوع ازخبرگان آگاه باموضوعواساتید دانشگاه نظر گرفته شد. حجم جامعه در پژوهش مورد نظر ۲۵۰ نفر از کارکنان ومدیران شهرداری تالقان استان تخار-افغانستان را تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان ۰/۹۵ و p=q=۰/۵ و مقدار خطای ۰/۰۵ استفاده گردید. در این پژوهش حجم نمونه برای ۱۵۲ نفر محاسبه شده و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه آنلاین توزیع و جمع آوری گردید. یافته های تحقیق بیان گری آنست که عوامل فرهنگی موثر بر سه متغیر رسانه های جمعی، سرمایه فرهنگی و حوزه کتب ونشریات تآثیر مثبت و معنا دار دارد. بنا بر این سیاست گذاران با ارتقای موارد ذکر شده میتوانند سطح مشارکت مردم را در خط مشی گذاری ها به صورت قابل ملاحظه گسترش دهند.

نویسندگان

عبدالمجید ایمانی

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان

الیاس الدین فرهمند

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان