تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری کارکنان سازمان فناوری های انرژی نوین

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

49

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET01_060

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان و نقش تعیین کننده آن بر کارکردهای سازمان و نیز پررنگ تر شدن نقش مسئولیت پذیری سازمانی در مورد توجه قراردادن مصالح عمومی جامعه در کسب و کارها، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این مطالعه، شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری کارکنان در سازمان فناوری های انرژی نوین است. به این منظور کلیه کارکنان سازمان، به عنوان جامعه آماری لحاظ و طبق جدول مورگان ۲۸۴ نفر آنان مورد بررسی قرار گرفتند. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی، از نظر زمانی، مقطعی است. بر این اساس برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، به ترتیب پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز و مسئولیت پذیری پژوهشگر ساخته است که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تدوین شدند. پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل نوآوری، سیستم پاداش، حمایت مدیریتی، هویت سازمانی، کنترل و الگوی ارتباطات است و مسئولیت پذیری است. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب ۰/۹۳ و ۰/۸۷ محاسبه گردید. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزارهای spss پیاده و خروجی داده ها حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین فرهنگ سازمانی در همه ابعاد آن با مسئولیت پذیری در سازمان مورد مطالعه است. نتایج تحلیل استنباطی نشان داد که در میان ابعاد فرهنگ سازمانی، نوآوری فردی با ضریب ۰/۶۰۷ بیشترین همبستگی را با مسئولیت پذیری داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین این دو وجود دارد و میزان بالای ضریب تعیین بدست آمده نشان داد ۸۸ درصد تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری را فرهنگ سازمانی تبیین می کنند.

نویسندگان

معصومهیگانه مظهر
معصومه یگانه مظهر

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

علیرضاابراهیم پور
علیرضا ابراهیم پور

عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب