بررسی رابطه مدیریت ریسک مالی و مدیریت استراتژیک با عملکرد مالی شرکت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET01_033

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت ریسک (مالی ) و مدیریت استراتژیک با عملکرد مالی در شرکت های صنایع غذایی استان قزوین انجام شده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش مالی و مدیران ارشد (مرتبط با امور مالی ) کلیه شرکت های صنایع غذایی استان قزوین و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان بخش مالی و مدیران ارشد (مرتبط با امور مالی ) شرکت های صنایع غذایی شهرستان قزوین به تعداد ۱۷۶ نفر می باشد. در این پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد درک ریسک و مدیریت ریسک مقیمی و همکاران (۱۳۹۰)، ارزیابی مدیریت ریسک فکری و همکاران (۱۳۹۰)، مدیریت استراتژیک رامشگر مبارکه (۱۳۹۲) و عملکرد مالی شرکت پرز و همکاران (۲۰۱۵) استفاده گردیده است . روایی پرسشنامه ها از نظر محتوایی حاصل شده و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده است . نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک مالی و مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی تاثیر گذار می باشد. از سوی دیگر مولفه های شناسایی ریسک ، ارزیابی ریسک ، استراتژی های ریسک ، پایش و تجدید نظر، هدف گذاری، تحلیل وضعیت ، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی بر عملکرد مالی تاثیر داشته و تنها شناسایی زمینه ریسک بر عملکرد مالی بدون تاثیر می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر صلح جو

دانش آموخته کارشناسی ارشد مالی_ مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبایی