ارائه ی راهکارهای موثر بر افزایش تاب آوری کارکنان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCR03_129

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی وضعیت تاب آوری و شناسایی راهکارهای موثر بر افزایش تاب آوری کارکنان سازمان ها می باشد. جامعه پژوهش شامل کارکنان برخی سازمان های شهر تهران می باشد. نمونه پژوهش تعداد ۲۴۵ نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (لایه ای- متناسب با حجم) انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسونز (CD-RIS) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از شاخص های آماری توصیفی از جمله میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی نیز از روش تحلیل عامل، تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل واریانس استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه تحلیل داده ها نرم افزار spss, AMOS بود. یافته ها رابطه بین مولفه های تاب آوری در کارکنان سازمان ها را مورد توجه قرار داد و نتایج تحلیل عامل به جای ساختار ۵ عاملی به ۴ عاملی پیشنهاد داد و تحلیل واریانس بیانگر وجود تفاوت در بین کارکنان می باشد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی داده ها، ۴ عامل اصلی با عناوین ۱- تصور از شایستگی های فردی ۲- تحمل عاطفه منفی ۳- پذیرش مثبت تغیر ۴- تاثیرات معنوی را نشان می دهد. تصور از شایستگی های فردی مهم ترین عاملی می باشد که در تاب آوری کارکنان آن سازمان ها نقش داشته است.

نویسندگان

امید آریانی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردس ارس