تحلیل جامعه شناختی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCR03_089

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش حاضر رابطه متغیرهای زمینه ای با سرمایه اجتماعی است. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ زیرا بستر مناسبی برای بهره وری از سایر سرمایه ها فراهم می کند و راهی برای موفقیت در تمام جنبه های زندگی افراد است. نظام های آموزشی های مهم شکل گیری سرمایه اجتماعی است. با توجه به ماهیت موضوع و مسئله رویکرد مناسب آن کمی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و قومیت با سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین سرمایه اجتماعی دانشجویان به صورت متوسط است.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ، متغیرهای زمینه ای و دانشجویان

نویسندگان

فرشید بهادر

کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

آرمان مرتضوی

کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدعلی خلیلی اردکانی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران