بررسی وضعیت کودکان کار خیابانی منطقه نه شهرداری مشهد ۱۴۰۱

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

47

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE13_036

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

حضورکودک در عرصه کار و اشتغال خارج از سن قانونی یکی از مشکلات اساسی کشور ماست. برای رسیدن به هدف ارتقاء سلامت کودکان کار خیابانی، باید وضعیت، روند زندگی و عوامل خطر مربوط به این دسته از اجتماع مشخص گردد. در نهایت داده های حاصل و نتایج کاربردی در اختیار نهاد های حمایتی نظیر بهزیستی، اداره بهداشت ، اداره کار و رفاه شهر مشهد، شهرداری، کمیته امداد امام و سایر گروه های خیریه قرار خواهد گرفت تا انشالله گامی در جهت بهبود اوضاع این گروه از اقشار اسیب پذیر جامعه صورت پذیرد. در شهر مشهد کودکان کار خیابانی زیر سن قانونی انتخاب شده و به روش اشاره شده در ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین نمونه کارهای مشابه بین المللی در این زمینه در این پژوهش به اختصار آورده شده است. روش تحقیق:در این پژوهش روش تحقیق توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی، جامعه، شرایط و پدیده ها را به طور صحیح و سیستماتیک توصیف می کند. این نوع تحقیق به سوالاتی که شامل چه چیزی، چه زمانی، کجا، و چگونه هستند، پاسخ میدهد. در طراحی تحقیق توصیفی برای بررسی متغیرها انواع روش های کمی و کیفی به کار گرفته می شود. برخلاف تحقیق آزمایشی، پژوهشگر متغیرها را کنترل یا دستکاری نمی کند، ولی آنها را مورد مشاهده و آزمون قرار می دهد. جامعه آماری:جامعه آماری پژوهش پیش رو کودکان کار خیابانی شهر مشهد منطقه نه می باشند. که مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نفرات مورد برسی از کودکان کار خیابانی شهر مشهد می باشند که بدلیل وضعیت منطقه شهری ( بعنوان یک جامعه آماری ) انتخاب شده است. تعیین اعضا جامعه آماری بکمک جدول مورگان چون جامعه آماری ما ۱۵۰ نفر هست و حجم نمونه ی ما در جدول مورگان ۱۰۸ به دست می آمد ، و این دو عدد به هم نزدیک می باشد از فرمول تعدیل برای کاهش حجم نمونه استفاده شد که براساس این فرمول حجم نمونه ی ما تقریبا ۶۰ نفر می باشد، ابزار تحقیق:دراین پژوهش از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است که به تایید صاحب نظران این حوزه رسیده است داده خواهد شد و مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین اطلاعات گروه مورد پژوهش به spss روش تجزیه و تحلیل:داده های حاصل از پرسشنامه به نرم افزار روش مقایسه با جداول آماره های توصیفی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در حد امکان از جداول و استانداردهای کارهای مشابه انجام شده و استانداردهای تعیین شده در سازمان های بین المللی نیز استفاده د شد.

نویسندگان

رمضانعلیقادری ثانوی
رمضانعلی قادری ثانوی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مریم رضوانی

دانشجوی مددکاری اجتماعی دانشگاه حکیم طوس

سهیلا پور غلام

دانشجوی مددکاری اجتماعی دانشگاه حکیم طوس