بررسی تاثیر ماساژ شیرخواران بر افسردگی،اضطراب و کیفیت خواب مادر پس از زایمان درمادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرشهر کرد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 265

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF05_134

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضرمطالعه تعیین تاثیر ماساژ شیرخوارگان برافسردگی،اضطراب و کیفیت خواب مادر پس اززایمان در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد است.جامعه آماری پژوهش شامل ۸۰ نفر از مادران مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهر شهر کرد درسال۱۴۰۰ انجام یافته است،مادران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند.ابزارگردآوری داده ها شامل:پرسشنامه مشخصات دموگرافیک،پرسشنامه افسردگی ادینبورگ،پرسشنامه اضطراب اشپیل برگروپرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ بودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد.در طول ۴ هفته پیگیری،بهبود معناداری در کیفیت خواب مادران گروه ماساژ مشاهده شد(۰/۰۰۰>p)،افسردگی در گروه ماساژ نسبت به گروه کنترل به طور معناداری از نظرآماری کاهش یافته است (۰/۰۰۰۱>p)همچنین اضطراب پس از زایمان در طول ۴ هفته پیگیری،کاهش معناداری(۰/۰۰۱>p)نسبت به گروه کنترل نشان داده شد.این یافته ها نشان داد با توجه به تاثیر ماساژ شیرخواران توسط مادر بر بهبود کیفیت خواب،کاهش اضطراب وافسردگی مادران در دوره پس از زایمان،انجام این روش غیر دارویی موثر در جهت ارتقای سلامت مادران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

ماساژ شیرخوار ، اضطراب ، افسردگی پس از زایمان ، کیفیت خواب

نویسندگان

حمیرا شهرکی مالکی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران

نوشین تقی نژاد

دکتری روانشناسی عمومی و مدرس،واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران

شکوفه مندیلیا

دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی،واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس،ایران