پیش بینی مکانی درصد ذرات شن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC16_053

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات فضای اجزای فیزیکی خاک از جمله درصد ذرات شن خاک در مدیریت فضای سبز شهری و تهیه نقشه های پهنه بندی ذرات شن با استفاده از تکنیک های زمین آمار در GIS صورت گرفت.مواد و رو شها: در این مطالعه محدوده های فضای سبز منطقه چهار شهرداری شیراز بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. تعداد ۴۰ نمونه از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاک محدوده های فضای سبز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شدند. انتخاب نقاط نمونه برداری بر اساس تراکم و پراکنش محدوده های فضای سبز برای انجام نمونه برداری صورت گرفت، سپس نمونه ها برای آنالیز خاک به آزمایشگاه انتقال و درصد اجزای فیزیکی خاک مانند ذرات شن اندازه گیری شد.نتایج: بر اساس نتایج دامنه تغییرات درصد ذرات شن خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد مطالعه از ۳۵ تا ۴۵ درصد متغیر است. نقشه پراکنش ذرات شن در کل منطقه چهار شهرداری شیراز و محدوده های فضای سبز در ۴ طبقه به تقسیم بندی گردید. روند تغییرات در راستای غربی- شرقی نزولی از سمت غرب به شرق منطقه است و در راستای شمالی - جنوبی محدبی شکل است به عبارتی کمترین مقدار در میانه منطقه است. حدود ۹۵ درصد بوستان ها منطقه، در دامنه ۳۵-۴۵ درصد قرار دارند. درصد شن خاک های منطقه بطور است که محدودیت برای رشد و نمو درختان و گیاهان فضای سبز ایجاد نمی کند.نتیجه گیری: تغییرات اجزای فیزیکی خاک محدوده های فضای سبز شهری نیازمند توجه به مطالعات خاک و مبنا توسعه و نگهداری فضای سبز شهری است که با استفاده از تکنیک زمین آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به پهنه بندی تغییرات اجزای فیزیکی خاک در عرصه های فضای سبز شهری پی برد.

کلیدواژه ها:

فضای سبز پایدار شهری ، پیش بینی ذرات شن خاک ، تغییرات مکانی ، منطقه چهار شهرداری شیراز ، محیط زیست شهری

نویسندگان

محمد ذهبی

۱. کارشناس امورسرمایه گذاری و درآمد معاونت مالی ، شهرداری شیراز

حبیب الله زارع

۲. کارشناس مالی و درآمد منطقه ۲ ، شهرداری شیراز

مهدی امامی

۳. کارشنارس مالی و اقتصادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری شیراز

علی رضا میرزایی

۴. کارشناس فنی شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری شیراز

احمد کشاورزی مویدی

۵. کارشناس فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرداری شیراز