تاثیر آموزش های سازمانی برارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۴عملیات آتش نشانی کرج

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC14_292

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی است. زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، افزایش بهره وری و ارتقای مهارت نیروی انسانی را بدنبال دارد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تاثیر آموزش های سازمانی بر ارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۴عملیات آتش نشانی شهرداری کرج تهیه شده است.مواد و روش ها : به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا توصیفی و پیمایشی است که اطلاعات آن به روش پیمایشی جمع آوری گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چند متغیره بوده است. جامعه آماری شامل کل کارکنان منطقه ۴عملیات آتش نشانی کرج بوده که نمونه آماری به صورت تمام شماری انجام شده است. متغیرهای پژوهش براساس مقیاس ۷ ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و شامل آموزش سازمانی(مولفه های آموزش ضمن خدمت، آموزش عمومی، آموزش تخصصی و آموزش عملیاتی و مانوری) و ارتقاء مهارت کارکنان (مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی) است.نتایج : نتایج پژوهش بیانگر آن است که با توجه به نمره نهایی حاصل تجزیه و تحلیل داده ها مشخص میشود که در منطقه ۴عملیات آتش نشانی شهرداری کرج وضعیت متغیر آموزشهای سازمانی در رده طیف موافقم و وضعیت متغیر مهارت کارکنان در رده طیف نسبتا موافقم قرار دارد.نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل( آموزش ضمن خدمت) بر متغیر وابسته (ارتقای مهارت کارکنان) با سطح اطمینان %۹۵معنادار بوده است. بنابراین منظور تجهیز نیروی انسانی ماهر سازمان و بهسازی و بهره گیری هر چه موثرتر از مهارت های این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می رود.

کلیدواژه ها:

آموزش ، آموزش سازمانی ، مهارت کارکنان ، منطقه ۴عملیات آتش نشانی شهرداری کرج

نویسندگان

حسین خدابنده

کارشناس ارشد رشته مدیریت شهری ومدیر منطقه ۲عملیاتی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرج

جواد نریمانی

کارشناس ارشد(MA) گرایش مدیریت ارشدومعاون عملیات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرج

منوچهر قوجالو

کارشناس ایمنی ، آتش نشان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرج