انتخاب نوع زایمان در شرق ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC14_196

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقدمه : افزایش قابل توجه میزان سزارین در سراسر جهان این مسئله را بصورت یکی از معضلات سیستم بهداشتی در آورده است. ایران در سال ۲۰۱۰دومین رتبه سزارین را در جهان داشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در انتخاب نوع زایمان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۸انجام شده است.مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی ۹۶زن مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تربت حیدریه که در سه ماهه سوم بارداری بودند انجام شده است. افراد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه دو قسمتی بود که عبارت بودند از پرسشنامه مشخصات فردی شرکت کنندگان و پرسشنامه انتخاب نوع زایمان براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده. مداخله آموزشی در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه آزمون انجام گرفت و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها در سه مقطع زمانی قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS۲۳.۰ و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.یافته ها : میانگین سنی زنان باردار شرکت کننده در این مطالعه ۶/۱±۲۹/۰۵ سال بود. بین دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله، اختلاف معناداری از نظر نگرش، قصد، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده وجود نداشت(p>۰/۰۰۱)، اما پس از مداخله آموزشی، در تمامی این متغیرها بجز قصد رفتاری در گروه آزمون افزایش معناداری یافت(p<۰/۰۰۱). میزان زایمان طبیعی در گروه کنترل %۳۷و در گروه آزمون%۶۳بود، بنابراین از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و آزمون در رفتار انتخاب نوع زایمان وجود داشته است (p=۰/۰۱).نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در انتخاب نوع زایمان در زنان باردار می باشد که پیشنهاد می شود با توانمندسازی ماماها و مراقبین سلامت درخصوص نحوه آموزش با کمک تئوری رفتار برنامه ریزی شده در نحوه انتخاب زایمان، چنین جلسات آموزشی بر روی کلیه زنان باردار انجام گردد تا بتوان آمار انجام زایمان طبیعی را در کشور بهبود بخشید و گام مهمی در جهت ارتقا زنان جامعه ایرانی برداشت.

کلیدواژه ها:

نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، آموزش ، زایمان

نویسندگان

الهام چارقچیان خراسانی

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مهدی قلیان اول

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

عفت قاصد قلعه بالا

مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

منیره الیاس پور

مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران