بررسی تاثیر بدنه جانبی بر میرایی غلتش عرضی شناور سه بدنه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_145

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

چکیده مقاله:

استفاده از تست های آزمایشگاهی هرچند با دقت زیاد همراه است اما به دلیل هزینه زیاد و زمان قابل توجه عموما تنها در شرایط خاص مورداستفاده قرار می گیرد. گسترش روزافزون روشهای عددی موجب گشته استفاده از این روشها و عوامل تاثیرگذار بر آنها، توجهات زیادی را درمطالعات تحقیقاتی در حوزهی هیدرودینامیک شناورها به خود اختصاص دهد. در این مقاله به بررسی تاثیر بدنه جانبی بر روی کاهش میراییحرکت غلتش عرضی در شناور سهبدنه سطحی پرداخته شده است. به این منظور از نرم افزار تجاری استارسیسیام برای حل جریان لزج وتراکم ناپذیر استفاده گردیده است. مدل توربولانسی به کار رفته مدل K-ε استاندارد می باشد. شبکه بندی، شرایط مرزی و روشهای حل برای بدنهمیانی و شناور سهبدنه یکسان میباشد. جهت اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از حل عددی، از نتایج اولیه تست مدل بدنه شناور DTMB۵۵۱۲استفاده گردیده و دقت روش حل مورد تایید قرار گرفته است. در ادامه نتایج حاصل از شبیه سازی شناور سه بدنه با بدنه میانی مقایسه گردیده وتاثیر بدنه جانبی در میزان حرکت غلتش عرضی شناور بدست آمده است. نتایج نشان داد که فاصله بین بدنه جانبی و بدنه میانی به صورت یکبازوی پایدار کننده عمل کرده و تاثیر زیادی بر پریود غلتش عرضی شناور سه بدنه دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی ملکی

کارشناسی ارشد، مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال

قادر میرزایی

کارشناسی ارشد، مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال

علی احمدی

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال

امین محمدی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده ی علوم و فناوری دفاعی شمال

ابراهیم علیزاده

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکده ی علوم و فناوری دفاعی شمال