بررسی راهکارها و عوامل تاثیر گذار بر تحول دیجیتال از دولت الکترونیکی به دولت الکترونیکی هوشمند در منطقه ۵ شهر تهران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

41

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_153

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با پیدایش فناوری های ارتباطی، ابزارهای تبادل اطلاعات نیز دچار تغییر و تحول چشمگیری شده است و از یک بعدی بودن خارج شده اند. اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، ارتباط و تبادل اطلاعات بین افراد، سازمان ها، گروهها و... را آسانتر کرده است و افراد به راحتی میتوانند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و این خود موجب به وجود آمدن عرصه های جدیدی همچون جامعه الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک شده است. در تحقیق حاضر به بررسی راهکارها و عوامل تاثیر گذار بر تحول دیجیتال از دولت الکترونیکی به دولت الکترونیکی هوشمند در منطقه ۵ شهر تهران پرداخته می شود . تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان ارشد شهردای تهران در تمامی نواحی منطقه ه بوده که ۲۰۰ نفر میباشد . تعداد نمونه، ۱۳۲ نفر از کارکنان منطقه ۵ شهر تهران که به صورت تصادفی طبقه بندی شده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف ، تی تک نمونه ای به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که میانگین دیدگاه در همه فرضیه ها بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است. مقدار معناداری نیز کوچکتر از سطح خطای۰/۰۵ است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است. مقدار آماره t از مقدار بحرانی۱/۹۹ بزرگتر است. لذا به استناد هریک از این یافته های آماری با اطمینان ۹۵% میتوان گفت: تمامی فرضیه ها به اثبات رسید و در پایان پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه ها:

راهکارها و عوامل تاثیر گذار بر تحول دیجیتال - دولت الکترونیکی - دولت الکترونیکی هوشمند - منطقه ۵ شهر تهران

نویسندگان

نوشیناحمدی بزچلوئی
نوشین احمدی بزچلوئی

دانشگاه پیام نور