CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه عوامل موثر بر دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان

عنوان مقاله: مطالعه عوامل موثر بر دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان
شناسه ملی مقاله: IRCMHS04_119
منتشر شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرجان علیزاده - دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
احسان آقابابایی - عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۹ است. پژوهش حاضر از نوع کمی و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری دانشگاه اصفهان با مجموع ۱۷۰۸۷ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹، شامل ۱۰۴۲۴ دانشجوی دختر و ۶۶۶۳ دانشجوی پسر هستند که با روش نمونه گیری احتمالی و تصادفی ساده به مطالعه یک نمونه ۹۰ نفری از دانشجویان پرداخته شد. برای اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ گویه ها استفاده شد و آلفای ۹/۰ نشان از پایایی بالای آن دارد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش برای مطالعه میزان دینداری افراد از مدل دینداری گلاک و استارک استفاده شده است؛ در میان ابعاد مختلف دینداری، بعد اعتقادی بیشترین و بعد عاطفی کمترین میانگین را داشتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در این پژوهش نشان داد که سه متغیر وضع دینداری خانواده، گروه دوستان و استفاده از فضای مجازی ارتباط معناداری با دینداری دانشجویان دارند.

کلمات کلیدی:
دین- دینداری- فضای مجازی- پایگاه اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1508999/