شناسایی و اولویت بندی ریسک ها در ساخت آپارتمان های بلند مرتبه در نواحی شهری در بافت فرسوده با روش ویکور (مورد مطالعه: منطقه شهر تهران)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

28

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_001

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ریسک ها در ساخت آپارتمان های بلند مرتبه در نواحی شهری در بافت فرسوده با روش ویکور است. این پژوهش اکتشافی و نیز تک مقطعی است. جامعه آماری در این پژوهش ۳۰ نفر از مهندسین عمران در پروژه های ساختمان سازی با مدرک کارشناسی و بالاتر در شرکت های ساختمانی در منطقه ۱۸ شهر تهران می باشد که از روش تمام شماری به عنوان روش نمونه گیری استفاده شده است و همین تعداد به عنوان تعداد انتخاب شدند. دو پرسشنامه یکی براساس طیف لیکرت با ۲۱ سوال جهت تایید عوامل به این افراد ارائه شد. پس از تایید این عوامل پرسشنامه دوم در راستای تحلیل ویکور با سوال (معیار) در قالب ۴ گزینه، طراحی و در اختیار آنها قرار گرفت. در این تحقیق روایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان سازمانی رسید و به منظور تعیین پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS از طریق آزمون تی تک نمونه ای و همچنین نرم افزار آنلاین بهین تصمیم با استفاده از روش ویکور، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد به ترتیب ریسک های عمومی، ریسک عملیاتی، ریسک طراحی و ریسک نیروی انسانی بیشترین اهمیت را در این میان برخوردار هستند.

کلیدواژه ها:

شناسایی و اولویت بندی ریسک ها ، آپارتمان های بلند مرتبه ، نواحی شهری ، بافت فرسوده

نویسندگان

فائقهخوش کار
فائقه خوش کار

دانشجوی دکتری رشته مدیریت شهری، پردیس دانشگاه گیلان، ایران