تاثیر مصرف مکمل زنجبیل بر کراتین کیناز و اسید اوریک پلاسمای دوچرخه سواران جوان، پس از یک جلسه تمرین استقامتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPES-3-3_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مطالعه تاثیر مصرف ۶ هفته مکمل زنجبیل بر روی اسید اوریک پس از یک جلسه فعالیت تمرینی استقامتی بر روی دوچرخه سواران جوان بود. ۲۰ نفر دوچرخه سوار جوان که با میانگین سنی ۴±۲۴ سال و وزن ۲±۷۰ کیلوگرم که داوطلب شرکت در این پژوهش بودند به صورت تصادفی در دو گروه تجربی دریافت کننده مکمل زنجبیل (روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم دو وعده در روز به مدت ۶ هفته) و گروه کنترل شبه دارو (کپسول ۱۰۰۰ میلی گرم نشاسته) قرار گرفتند. از آزمودنی ها در طی چهار مرحله، نمونه خونی قبل از مصرف، پایان دوره مصرف مکمل، بلافاصله در پایان فعالیت استقامتی و ۲۴ ساعت پس از فعالیت گرفته و شاخص اسید اوریک اندازه گیری شدند. جهت تجزیه وتحلیل درون گروهی داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون T همبسته و از آزمون T مستقل برای ارزیابی بین گروهی در سطح معنی داری ۰.۰۵=α استفاده گردید. کلیه عملیات آماری توسط نرم افزار رایانه ای SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد که مصرف یک دوره ۶ هفته ای مکمل زنجبیل تفاوت معناداری در میزان کراتین کیناز دوچرخه سواران جوان نداشته و حتی باعث افزایش میزان این آنزیم در گروه تجربی گردیده است ولی پس از یک جلسه تمرین استقامتی دوچرخه سواری درصد افزایش CK در گروه کنترل حدود ۲۰ درصد بیشتر از گروه تجربی بوده است که تا حدی تاثیرپذیری این آنزیم را در اثر مصرف مکمل زنجبیل نشان می دهد. از طرف دیگر یافته ها در مورد اسید اوریک نشان داد که مصرف زنجبیل موجب افزایش اسید اوریک به میزان ۲۸ درصد در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل گردید که ازلحاظ آماری معنادار بود (p<۰/۰۵). همچنین در مرحله پس آزمون (بعد از فعالیت دوچرخه سواری) نیز تفاوت معناداری در میزان اسید اوریک بین دو گروه تجربی و کنترل را نشان داد، افزایش ۱۰ درصدی در گروه تجربی و کاهش ۶ درصدی در گروه کنترل (p<۰/۰۵) . درمجموع نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف یک دوره مکمل زنجبیل منجر به افزایش میزان اسید اوریک خون که در نتیجه باعث بهبود سیستم آنتی اکسیدانی افراد دوچرخه سوار می گردد. لذا بر اساس یافته های این پژوهش جهت تقویت سیستم آنتی اکسیدانی پس از فعالیت استقامتی می توان به ورزشکاران استفاده از مکمل زنجبیل را توصیه کرد.

نویسندگان

میلاد پیراللهی

دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه قم

حجت اله خلیلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه قم

محسن اکبرپوربنی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم