ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی- سال ۹۰

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TKJ-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به این که بیشتر حوادث ناشی از کار در نتیجه ادراکات و رفتارهای ناایمن می باشد ضرورت تحقیق در این زمینه پر واضح است. این پژوهش با هدف ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در یک کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای مقطعی می باشد. جمعیت مورد مطالعه کلیه کارکنان مشغول به کار در کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی می باشد که حجم نمونه آماری ۱۷۰ نفر انتخاب شد. پس از آماده شدن پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه به حجم نمونه، اطلاعات حاصل از پرسشنامه، به بانک اطلاعاتی منتقل و آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: در این پژوهش تحصیلات بیشتر افراد مورد بررسی زیر دیپلم (۵/۶۳%) و بیشترین فراوانی گروه سنی بین ۲۳ تا ۲۸ ساله (۷/۳۴%) بود. ۷/۷۴% کارکنان متاهل و ۶/۴۰% کارکنان سابقه کاری بین ۳ تا ۵ سال داشتند. در این پژوهش در کل ۷/۶۴% کارکنان از ادراکات متوسط و ۴/۲۲% از کارکنان از ادراکات خوبی نسبت به ایمنی برخوردار بودند. همچنین با انجام آزمون کای اسکوئر ارتباط معنی داری بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی مانند ادراک حساسیت با شغل (۰۰۲۰/۰p=) ادراک حساسیت با واحد کار (۰۰۰/۰p= ) و ادراک موانع با سابفه کار (۰۳۴/۰ p=) دیده شد. نتیجه گیری: کارکنان مورد بررسی از دانش و نگرشی نسبتا خوب درباره ایمنی برخوردار بودند. از آنجا که کارکنان از گروه های آسیب پذیر محیط کار محسوب می شوند اجرای برنامه های آموزشی و مداخله ای با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی یا سایر مدل های آموزشی، به منظور افزایش ادراکاتشان در خصوص رعایت ایمنی و اصول ایمنی توصیه می شود.

نویسندگان

مهدی اصغری

دانشگاه علوم پزشکی اراک

محمدحسین تقدیسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتضی حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

داوود یکه فلاح

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرضیه عباسی نیا

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمان احمدنزاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حامد آقائی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران