بررسی تاثیر نظام مدیریت عملکرد بر توانمندسازی کارکنان در شهرداری فریدونکنار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_769

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مدیریت عملکرد را میتوان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف ها به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت میگیرد. از این رو، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر نظام مدیریت عملکرد بر توانمندسازی کارکنان درشهرداری فریدونکنار با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری فریدونکنار به تعداد ۳۰۰ نفر تشکیلمیدهد که با توجه به جدول مورگان تعداد ۱۶۹ نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. جمعآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد و نیزپرسشنامه ها در میان کارکنان توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزار SPSS استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده در اینتحقیق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، یک نمونه ای و رگرسیون خطی میباشد. نتایج تجزیه و تحلیل دادها، حاکی از آن است که مدیریت عملکرد برتشکیل تیم های کاری، انگیزش، رضایت شغلی، غنی سازی شغل، آموزش مشارکت و تفویض اختیار تاثیری مثبت و معناداری دارد که توجه به این امر میتواندراهنمای سیاستگذاری در سازمان باشد.

نویسندگان

محمد احمدی

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه امینی، بهنمبر، ایران

مهدی اسحاقی

کارشناسی ارشد، عمران، گرایش سازه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

اسماعیل شجاع

کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران

محمد فدایی

کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر، ایران

مجید سیفی

کارشناس، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر، واحد ۵ ، مازندران، ایران