بررسی تاثیر قبولی دختران در دانشگاه ها بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دختران دهه هفتادی شهر ارومیه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_456

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

آنچه از تحلیل و توجه به آمارهای موجود در این باره به دست می آید، افزایش تعداد روز افزون دختران در دانشگاه ها و کاسته شدن تعداد پسران است به طوری که در برخی از دانشگاه ها دیگر هیچ کلاسی با اکثریت پسران و یا اقلیت نسبی آنها برگزار نمی شود. این پژوهش در صدد است تا در قالب یک مطالعه تجربی با استفاده از روشهای میدانی نظریه های مرتبط با معایب و فواید افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه ها را به بوته آزمایش گذاشته و با استفاده از شاخص های عددی به تایید یا رد برخی از این نظریات بپردازد. به منظور اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است که دارای ۵۰ گویه می باشد و در امر طراحی آن از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفته است. برای تایید پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که نتایج به دست آمده نشان داد به دلیل بیشتر بودن ضریب آلفای کرونباخ از ۷ / ۰ پایایی پرسشنامه مورد نظر قابل قبول میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان ۱۸ تا ۶۰ سال ساکن شهرستان ارومیه در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تشکیل میدهد و ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول ککران به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSSv۲۲ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح تحصیلات بیشترین رابطه مستقیم را با سن ازدواج (۰۵ / ۰ > P) داشته و پس از آن معیارهای باروری (۰۵ / ۰ > P)، فرصت های اشتغال (۰۵ / ۰ < P)، خود اثر بخشی (۰۵ / ۰ < P)، مشارکت اجتماعی (۰۵ / ۰ < P)، مشارکت در امور خانواده (۰۵ / ۰ > P) و شیوه های فرزند پروری (۰۵ / ۰ < P) در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. خشونت خانگی تنها مولفه دارای تاثیر منفی بر حسب سطح تحصیلات است.

کلیدواژه ها:

قبولی دختران در دانشگاه ها ، ارومیه ، سن ازدواج ، باروری ، مهارتهای زندگی

نویسندگان

مهسا منتظری نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر