بررسی ریز ساختار وخواص مکانیکی فولاد A۵۱۶_G۶۵ با ایجاد لایه کامپوزیتی WC توسط فرایند جوشکاری GTAW

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

48

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENECONF02_001

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

دراین پژوهش با ایجاد لایه روکش کامپوزیتی پودر کاربید تنگستن برسطح فولاد A۶۱۵ با بکارگیری فرایند جوشکاری قوس گاز تنگستن بررسی شده است .بدین منظور پودر ذرات کاربید تنگستن برسطح فولاد پیش نشانی شده وبا تغییر شدت جریان ،فرایند ذوب سطحی کاربید با فلز پایه انجام شد.مطالعه ریز ساختاری پوشش ایجاد شده توسط میکروسکوپ نوری ومیکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) همراه با آنالیز نقطه ای وبررسی های فاز شناسی لایه سخت ذرات کاربیدی توسط پراش اشعه ( XRD ) انجام گرفت. سختی روکش در آزمون ریز سختی سنجی ارزیابی شسد.نتایج حاصله از پراش سنجی پرتو X ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) ومیکرو سختی در نمونه فولاد A۶۱۵ بیانگر ساختار دندریتی روکش حاوی فازهای WC و CW۳ را دارا می باشد که می تواند سختی ورفتار سایش پوشش رابهبود ببخشد . میزان نتایج آزمون ریز سختی سنجی نمونه ها نشان دهنده افزایش ۳برابری سختی نمونه روکش شده نسبت به نمونه های بدون روکش می باشد.

نویسندگان

مهرداد حسینی مطلق

کارشناس ارشد مهندسی مواد شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

مهدیرئوفی
مهدی رئوفی

دکتری مواد ومتالورژی استادیار دانشگاه اراک گروه مهندسی