تاثیر ورزش یوگا بر کاهش پرخاشگری کودکان پسر ناشنوا

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECHILDREN01_003

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به میزان بالای پرخاشگری درکودکان ناشنوا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ورزش یوگا در کاهش پرخاشگری کودکان پسر ناشنوا ۱۲-۸ سال شهرقزوین در سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان پسرناشنوا ۱۲-۸ سال شهرقزوین و روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. کودکان با استفاده از آزمون پرخاشگری نلسون مورد سنجش قرار گرفتند.۱۴ کودک ناشنوا که بالاترین نمرات رادر آزمون کسب کردند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمارتوصیفی و آماراستنباطی و آزمون t استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه نمره های آزمون در پیش آزمون ، پس آزمون، گروه کنترل نشان دادند که اجرای ورزش یوگا بطور معناداری پرخاشگری آزمودنی ها را کاهش داده است و بعد از یک ماه پیگیری نیز آشکار شد که نتایج بدست آمده پایدار مانده ا ند.

نویسندگان

ندا آریانپور

کارشناس ارشد روانشناسی. آموزگارآموزش پرورش ناحیه یک قزوین

محسن عبدلی

کارشناس تربیت بدنی، آموزگارآموزش پرورش ناحیه یک قزوین