بررسی تنوع زیستی در جنگل ها و اثرات بهره برداری بر آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_034

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

شناخت تنوع زیستی و شاخص های آن ارزیابی عوامل موثر بر زیست و همچنین چنین ارزیابی و کنترل روند تغییرات بومسازگان ها را میسر می سازد . بدین ترتیب ضرورت ارزیابی پیامدهای ناشی از عملکرد انسان به عنوان یکی از عوامل موثر بررویشگاه ها کاملا مشخص می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای رسمی کنوانسیون حفاظت از تنوعزیستی متعهد است در تهیه و ارائه طریق مناسبی جهت تنوع زیستی در مقیاس ملی فعالانه اقدام نماید. با عنایت به اینکهمحیط زیست ملی زیر مجموعه از محیط زیست جهانی می باشد بر اساس این معاهده کلی دستگاه های اعم از دولتی وغیردولتی موظفند فعالیتهای خود را بر اساس مفاد تعهد نامه مذکور دقیقا برنامه ریزی نموده و به مرحله اجرا در آورند بهگونه ای که کمترین تبعات را به محیط ملی داشته و در نهایت پایداری بوم سازگان های طبیعی تضمین گردد. انسان جزئیاز طبیعت بوده و می باشد و هیچ گاه نمی تواند بی نیاز از آن زندگی کند.این تحقیق با توجه به تحقیقات گذشته و بررسیهایی که برروی تنوع زیستی در جنگل ها انجام شده در زمستان ۱۴۰۰ انجام شد و در ان مروری بر تنوع زیستی و عواملو اثراتی که برتنوع زیستی جنگل ها تاثیر می گذارند مورد توجه قرار گرفت. نتایج تحقیقات گذشته و برسی ها نشان داد کهبا توجه به اصل مذکور انجام برش و کاشت گونه های غیر از گونه های موجود ارتباط به هم زدن ترکیب گونه ای باعث کاهشراندمان خواهد شد در این مورد ورود و کاشت گونه های غیر بومی قابل توجه تر از کاشت گونه های بومی است که متعلق بهآن رویشگاه نیستند یا وجود دارد ولی آشیانه متفاوتی را اشغال می کند.

نویسندگان

مهدی اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، مدیریت جنگل، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران