تاثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت با و بدون افزودن آنزیم بر خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_002

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور بررسی اثر خوراک گلوتن ذرت با و بدون افزودن آنزیم بر ویژگی های لاشه و فراسنجه هایخونی جوجه های گوشتی، تعداد ۳۲۰ قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایشفاکتوریل ۲×۴ با هشت تیمار، چهار تکرار و ۱۰ قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل چهار سطح خوراک گلوتن ذرت (صفر، ۱۲، ۲۴، ۳۶ درصد) و دو سطح مولتیآنزیم (صفر و ۰/۰۷ درصد) بودند. در روزهای ۲۱ و ۴۲ روزگی ۲ قطعه جوجه بر اساس متوسط وزن بدن از هر تکرار انتخاب و از ورید بال آنها خون گیری شد، سپس در پایان دورهپرورش برای بررسی ویژگی های لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد اجزای لاشه جوجه های گوشتی تحت تاثیر سطوحمختلف خوراک گلوتن ذرت و آنزیم قرار نگرفت به جز درصد کبد و بورس فابریسیوس که تیمار حاوی ۱۲ درصد خوراکگلوتن ذرت سبب کاهش و افزایش آنها شد (P<۰/۰۵). همچنین افزودن آنزیم سبب کاهش معنی داری در درصد چربی محوطه بطنی شد (P<۰/۰۵). استفاده از خوراک گلوتن ذرت در سطح ۱۲ و ۳۶ درصد سبب افزایش HDL و کاهش LDL در سن ۲۱ روزگی شد، افزودن آنزیم نیز سبب افزایش غلظت گلوگز و کاهش غلظت تری گلیسرید، HDL و VLDL شد (P<۰/۰۵). همچنین مصرف همزمان ۱۲ درصد خوراک گلوتن ذرت و آنزیم توانست غلظت کلسترول، تری گلیسرید و LDL را در مقایسه با تیمارهای حاوی ۲۴ و ۳۶ درصد خوراک گلوتن ذرت کاهش دهد (P<۰/۰۵). به طور کلی نتایج نشان داد استفاده از خوراک گلوتن ذرت تا سطح ۲۴ درصد همراه با آنزیم در جیره، میتواند در بهبود سلامت جوجه های گوشتی موثر باشد.

نویسندگان

علیرضا ازوجی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

منصور رضائی

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد کاظمی فرد

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

امید عشایری زاده

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان