بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی در دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهر رشت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHKCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر ، تاثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهر رشت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات برای استفاده از آموزش الکترونیکی بوده اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد ۸۰ دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق ، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss۲۰ و لیزرل ۸/۵۴ انجام گردید. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجادد توسعه و استفاده بهینه آموزش الکترونیکی در این زمینه بر اساس نیازها و خواسته های آنان احساس می گردد.

نویسندگان

فاطمه صدقی ثابت

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مشاور و محقق حوزه مدیریت استان گیلان، رشت