رابطه اضطراب کرونا با اختلال وسواس فکری وعملی بر سطح آمادگی داوطلبان دختر متقاضی کنکورشهر زابل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE07_116

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف: بررسی اضطراب کرونا و اختلال وسواس فکری وعملی و ارتباط آن با سطح آمادگی داوطلبان دختر متقاضی کنکورشهر زابل می باشد.روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با رویکرد همبستگی می باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۸۶ نفر از دانش آموزان کنکوری شهر زابل که به روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از گزینش و تخصیص نمونه پرسشنامه های اضطراب کرونا، اختلال وسواس فکری وعملی و سطح آمادگی کنکور طی یک مرحله توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت داده ها با کمک نرم افزار SPSS با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد رابطه ی منفی معناداری بین اضطراب کرونا و اختلال وسواس فکری وعملی با سطح آمادگی داوطلبان دختر متقاضی کنکورشهر زابل وجود دارد. همچنین اضطراب کرونا و اختلال وسواس فکری وعملی پیش بینی کننده سطح آمادگی داوطلبان دختر متقاضی کنکورشهر زابل می باشند.نتیجه گیری: لذا با توجه به نتایج میتوان گفت هر چه اضطراب کرونا و اختلال وسواس فکری وعملی افزایش یابد سطح آمادگی داوطلبان دختر متقاضی کنکور شهر زابل کاهش می یابد بنابراین لازم و ضروری است تا در داخل مدارس به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره ای در جهت شناسایی مشکلات روحی و روانی دانش آموزان دختر اقدام که منجر به ازایش سلامت روانی می گردد.

کلیدواژه ها:

اضطراب کرونا ، اختلال وسواس فکری وعملی ، سطح آمادگی کنکور ، دختران ، زابل.

نویسندگان

سمیه نخعی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی واحد زابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران

سارا صیاد اربابی

کارشناس زبان و ادبیات عربی ،گروه ادبیات عرب ، دانشگاه زابل، ایران