اثر تنش خشکی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی بعنوان تهدیدی جدی برای امنیت غذایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_047

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در میان تنش های غیرزنده، خشکی از جمله عوامل اصلی ایجاد تنش و افت شدید عملکرد گیاهان زراعی محسوب می شود. بر ایناساس، با توجه به اهمیت خشکی به عنوان یکی از تنش های مهم غیرزیستی، در این مقاله اثر خشکی بر رشد، عملکرد و ویژگی هایفیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و برخی راهکارهای مقاومت گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. تنش خشکی روی سه مرحله رشدیشامل پیدایش و تشکیل گل، گرده افشانی و لقاح و تشکیل دانه اثر میگذارد. تنش آب از بزرگ شدن سلولها جلوگیری نموده و باتاثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی مثل فتوسنتز، تنفس، انتقال مجدد، جذب یونی، و اختلال در رشد، موجب کاهشرشد و تولید زیست توده گیاه می شود. از طرف دیگر، گیاهان از طریق مکانیسم های مختلفی شامل مقاومت، گریز، تحمل، اجتناب وبهبود در برابر خشکی مقاومت میکنند. همچنین جهت مقابله با تنش های اکسیداتیو ناشی از گونه های فعال اکسیژن، سازوکارهایآنتی اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی دارند. کاربرد خارجی براسینولیدها، یونیکونازول ها و متیل جاسمونات ها تحمل به تنش خشکیرا با افزایش فعالیت آنزیمهای ضداکسیدکننده بهبود میدهد. بر این اساس، بهرهگیری از راهبردهایی برای بهبود مقاومت گیاه جهتحفظ تولید و امنیت غذایی ضروری می باشد.

نویسندگان

عبداله سلطان احمدی

شهرداری مشهد، سازمان پارک ها و فضای سبز