بررسی پتانسیل جوانه زنی بذر ژنوتیپ های غله جدید تریتی پایرم در مقایسه با گندم دوروم و تریتیکاله تحت سطوح مختلف تنش شوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_046

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

شوری اراضی زراعی، تولید پایدار و امنیت غذایی بسیاری از کشورها از جمله ایران را با چالش جدی مواجهکرده است. لذا شناسایی و اصلاح ژنوتیپ های جدید گیاهی که بتوانند در اراضی شور استقرار یافته وعملکرد اقتصادی قابل قبولی تولید نمایند حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حا ضر ارزیابی صفات مربوطبه جوانه زنی بذر لاین های مختلف تریتی پایروم (یک غله ی آمفی پلوئید جدید) در مقایسه با گندم دورومو تریتیکاله تحت سطوح مختلف تنش شوری بود. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی ودر سه تکرار اجرا شد. صفات سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، تعداد ریشه چه و وزنخشک و تر ریشه چه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه صفات مورد بررسی، ژنوتیپ هایتریتی پایرم در سطوح مختلف تنش شوری از گندم دوروم و تریتیکاله برتر بودند. در بین لاین های موردمطالعه، دو نسل F۵ و F۶ لاین ترکیبی (Ka/b×cr/b) دارای حداکثر تعداد، طول، وزن خشک و وزن ترریشه چه بودند که بیانگر توانایی این لاین ها در تو سعه سریع حجم و طول ریشه جهت جذب بهتر آب درشرایط شور است. لاین ST/b نیز سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی بالاتری نسبت به سایر لاین ها درسطوح مختلف تنش شوری داشت که احتمالا ناشی از هعالیت بالای آنزیمی در بذر این لاین استل بر اساسنتایج این پژوهش تریتی پایروم پتانسیل بالا و امید بخشی برای تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی دارد واین گیاه می تواند در اراضی شور که گندم دوروم و تریتیکاله قادر به ا ستارار نیستند به خوبی جوانه زده ومستقر شود. با تداوم برنامه های به نژادی و همچنین توسعه کشت این گیاه در ارا ضی شور می توان بهرهوری از اراضی شور را در جهت تضمین امنیت غذایی کشور افزایش داد.

کلیدواژه ها:

تریتی پایرم ، آمفی پلوئید مصنوعی ، مقاومت به تنش شوری ، سرعت و درصد جوانه زنی

نویسندگان

فاطمه رازقی جهرمی

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم

محمد اسماعیل پور

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

حسین شاهسوندحسنی

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز