مدل ارزش ویژه برند با رویکرد دو سو توانی سازمانی استراتژیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS18_004

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک در سازمان و ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی دو سوتوانی سازمانی بعنوانقابلیت پویا در سازمان و بررسی اثر تعدیل گری سرمایه سازمانی در صنعت بانکداری انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر انجام آنتوصیفی-پیمایشی است. نمونه شامل ۳۸۴ کارمند از بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری است که به روش نمونه گیری خوشه اییتصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS۲۴ ، Amos۲۳ و روش رگرسیون با استفاده از برنامه Process Macro استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دوسوتوانی سازمان دارای نقش میانجی جزئی در رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک سازمانی و ارزش ویژه برند است. بعلاوه نتایج تایید کرد که سرمایه سازمانی درتعامل با قابلیت پویای دوسوتوانی در سازمان بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد و بعنوان تعدیل گر در رابطه عمل میکند. در نهایت نیز تعدادیپیشنهاد کاربردی و موضوعات برای تحقیقات بیشتر در این خصوص ارائه شده است.

نویسندگان

ژاله فرزانه حسن زاده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه خیام، مشهد، ایران.