ارزیابی همزیستی میکوریزی در میزان استقرار و عملکرد ماده خشک گیاه دارویی بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) دراراضی دیم کم بازده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_029

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریز آربسکولار متفاوت بر میزان استقرار، رشد و عملکرد گیاه دارویی بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L) در شرایط کشت دیم، آزمایشی در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶، در مزرعه تحقیقاتی شهمیرزاد وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان اجرا گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجراء شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه گونه از قارچ های میکوریز آربسکولار شامل ۱- I= Rhizoglomus intraradices ۲-M= Funneliformis mosseae ، ۳—F= Rhizoglomus fasciculatum و تیمار ۴ – شاهد (عدم تلقیح گیاهان) بودند. تیمار بذرها و تولید نشا تلقیح شده در شرایط گلخانه انجام شد و سپس نشاها به زمین اصلی منتقل شدند. ارزیابی صفات گوناگون در زمان مرحله تمام گل گیاه انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ R. fasciculatum موجب افزایش ۷۵ درصد استقرار گیاهان بومادران هزار برگ در شرایط دیم نسبت به گیاهان شاهد شد. تیمار مذکور وزن تر و خشک ریشه بومادران هزار برگ را نسبت به تیمار شاهد در سطح معنی دار افزایش داد. افزایش عملکرد ماده خشک (اندام هوایی) در حدود ۸۰ درصد نسبت به گیاهان شاهد در اثر تیمار مذکور مشاهده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای دستیابی به نشاهای با کیفیت بالا با توانایی استقرار در شرایط دیم و تولید بیشترین عملکرد خشک اندام رویشی کاربرد قارچ R. fasciculatum پیشنهاد می شود.

نویسندگان

فرزانه بهادری

استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

مهدی میرزا

استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

منصوره صولت

استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران