اثر محلول پاشی اسپرمیدین، اسید سیتریک و پرولین بر محتوی فنلی و فلاونوئیدی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_021

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش های غیرزنده است که تولید محصولات کشاورزی را کاهش می دهد و ترکیباتی نظیر پلی آمین ها، اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه در افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی نقش مهمی دارند. به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسپرمیدین، اسید سیتریک و پرولین (صفر، ۵۰ و ۱۰۰میلی گرم در لیتر) بر محتوی فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی (بدون تنش(شاهد)، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ظرفیت زراعی) آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. محلول پاشی در سه مرحله با فواصل حدود ۲۰ روز شامل شش برگ قابل روئیت، پنجه دهی کامل و ظهور اولین غنچه اعمال گردید و نمونه برداری و ارزیابی صفات نیز حدود ۱۰ روز پس از آخرین محلول پاشی، صورت گرفت. نتایج نشان داد، تمام تیمارها بر متغییرهای اندازه گیری شده اثر معنی دار داشتند، افزایش تنش خشکی موجب کاهش صفات مورد ارزیابی گردید در حالیکه بیشترین محتوی فنل در تیمار ظرفیت زراعی ۷۵ درصد و محلول پاشی پرولین ۱۰۰ میلی گرم در لیتر، بیشترین محتوی فلاونوئید و روتین در تیمار ظرفیت زراعی ۷۵ درصد و محلول پاشی اسپرمیدین ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی کل (DPPH) در تیمار ظرفیت زراعی ۷۵ درصد و اسید سیتریک ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده کاربرد اسپرمیدین، اسید سیتریک و پرولین با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به همراه سطح آبیاری ۷۵ درصد ظرفیت زراعی موجب بهبود محتوی فنلی و فلاونوئیدی همیشه بهار گردید.

نویسندگان

سوفیا سروری

دانش آموخته دکتری، گروه علوم باغبانی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

الهام دانائی

استادیار، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران