آینده پژوهی پیامدهای تربیتی فضای مجازی در پساکرونا: با رویکرد سناریونویسی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA18_038

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

تحول فنآوریهای اطلاعاتی و فرآیند ارتباطات، از یک سو موجب افزایش تقا ضای د ستر سی به ر سانه ها با مو ضوعات و گرایشهای مختلف شده و از سوی دیگر در عرصه زندگی انسانها موجب تحولاتی چون جامعه اطلاعاتی، انفجار اطلاعات، تبادل و جریان اطلاعات، جهانیشدن، تجاری شدن فرهنگ، اهمیت یافتن اوقات فراغت، شکاف دیجیتالی، جریان افکار عمومی و افزایش روند تغییرات فرهنگی جوامع شده ا ست. یکی از مهمترین فناوریهای ارتباطی، اینترنت و شبکه های اجتماعی سایبری است (علم الهدی، .(۱۳۹۷ به عبارتی دنیا در جامعه اطلاعاتی به سر میبرد و با پیشرفتهای تکنولوژیک، دنیا به صورت دهکدهای کوچک تبدیل شده ا ست که درآن واحد، تمام مردم دنیا از یکدیگر اطلاع و آگاهی دارند و این رابطه ها به گونه ای میبا شد که حتی سبک و سیاق زندگی شان را تحت الشعاع قرار داده ا ست؛ تا افراد از یک یا چند روش مشخص و یکسان پیروی کنند (سمواتی، .(۱۳۹۵یکی از بزرگترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان تعطیلی دان شگاه ها، مدارس، دوره های آموز شی و حتی تعطیلی شرکتها و سازمانها است. در چنین شرایطی و بازمان خالی به وجود آمده میتوان این تهدید تعطیلی آموزش را به فرصتی طلایی برای یادگیری و پی شرفت بر بستر آموزش مجازی تبدیل کرد. همانطور که همه گیری کووید ۴۱۹ روند خود را ادامه میدهد، ب سیاری از دولتها اقداماتی را بر کنترل تعداد افراد در مکانهای عمومی انجام میدهند. چنین اقداماتی عملکرد طبیعی مدارس و دانشگاه ها را مختل کرده است (ریمرز و همکاران۵،.(۲۰۲۰ فضای مجازی، به عنوان فضای دومی از زندگی واقعی است که مانند فضای واقعی، نیازمند فرهنگ است. این فرهنگ، همانگونه که در فضای واقعی، از عوامل متعددی مانند عرف، شرع، وضعیت اقتصادی و معیشتی، سطح تحصیلات و غیره ناشی می شود، در فضای مجازی نیز از همین عوامل تاثیر پذیرفته، بر این عوامل نیز تاثیر میگذارد (برقی و مستانه، .(۱۳۹۶

نویسندگان

محمدرضا قادری گسک

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی، آموزش وپرورش خراسان جنوبی، بیرجند، ایران

فهیمه حبیبی

استادیار گروه برق، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

صدیقه جمالی

دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران