بررسی رابطه شخصیت با سوگیریهای رفتاری رویکردی برای انتخاب مدیران مالی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RESPC02_032

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش: ویژگیهای شخصیتی زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل میدهد، تفاوت ویژگی شخصیتی در فرد موجب میشود که افراد در موقعیتی یکسان، رفتارهای متفاوتی داشته باشد و تیپ شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران میباشد. پژوهشهای صورت گرفته در بازارهای مالی نشان میدهد سرمایه گذاران از برخی سوگیریهای رفتاری رنج میبرند. پژوهش حاضر در صدد است تا مشخص نماید شخصیت نوع الف و ب با سوگیریهای رفتاری (فرا اعتمادی، نماگری و خود اسنادی) در مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به چه میزان ارتباط دارد؟متدولوژی/ روششناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش و ماهیت؛ توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر ۵۵۰ نفر می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر ۲۲۶ نفر محاسبه شد. جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع فارسی و لاتین کتابخانه ای ، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از سایتهای تخصصی استفاده شد و جهت جمع آوری داده ها در بخش میدانی از دو پرسشنامه تیپ شخصیتی الف و ب ۲۵ سوالی فریدمن و روزنمن و محقق ساخته با سه نوع سوگیری (فرا اعتمادی، نماگری، خود اسنادی) بهره برده شد. جهت آزمون رابطه بین متغیرها در فرضیه های فرعی از آزمون پیرسون و در فرضیه اصلی از رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها: بین شخصیت نوع الف و ب با سوگیری رفتاری (فرا اعتمادی، نماگری و خود اسنادی) در مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بیشتر از حد متوسط وجود دارد.نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که افراد با تیپ شخصیتی ب برای سمتهای مدیریت مالی مناسبتر میباشد زیرا میزان سوگیریهای رفتاری در آنها نسبت به تیپ شخصیتی الف کمتر است و از آرامش بیشتری در مواقع حساس مانند زمانهای تصمیم گیری برخوردار هستند، اشتباهات خود را پذیرفته و آموزش پذیر تر هستند.

نویسندگان

محمدامین علینقی لنگری

پژوهشگر، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، تهران، ایران

حمید مرتضی نیا

استادیار، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، تهران، ایران.

حمید فرخی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.