اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره ناسازگار زوجین دارای تعارضات زناشویی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE12_209

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره ناسازگار زوجین دارای تعارضات زناشوییبوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شاملزوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای شهر رشت در سال ۱۴۰۰ بوده است. ابزار گردآوری پرسشنامهطرحواره ناسازگار زوجین بود. ۳۲ نفر بر اساس نمونه پژوهش در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. مداخله زوج درمانی شناختی رفتاری برای زوجین گروه مداخله در هشت جلسه یک ساعت و نیم به صورتهفتگی برگزار شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات طرحواره ناسازگار زوجیندر پس آزمون نسبت به پیش آزمون معنادار بوده است. بنابراین زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره ناسازگار زوجین دارایتعارضات زناشویی تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

زوج درمانی شناختی رفتاری ، طرحواره ناسازگار ، زوجین ، تعارضات زناشویی.

نویسندگان

عاطفه گلستانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.

رقیه پور تقی یوسفده

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

مرضیه محمدزاده مدیری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو ساوه، ایران.

رضا جهانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار، ایران