امکان سنجی و بکارگیری مدیریت پروژه چابک در فاز اختتام پروژه های ساختمانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC16_044

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با رشد چشمگیر رقابت و تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط پروژه ها، سازمان ها به منظور کسب مزایایرقابتی در رسیدن به اهداف خود و همچنین تحقق اهداف و الزامات مد نظر کارفرما به دنبال روش های موثرتر بهجهت مدیریت پروژه ها می باشند. تغییرات مدیریت پروژه نقش مهمی در افزایش موفقیت پروژه ها دارد. شناساییراهکارهای انعطاف پذیر برای تسهیل مدیریت پروژه، که سازگارتر با تغییرات باشد، از دلایل انجام این تحقیقاست. صنعت ساخت به عنوان یک بخش مهم در روند توسعه هر کشور محسوب می شود. پیشرفت و توسعهپروژه های ساختمانی، یکی از معیارهای سنجش رشد اقتصادی است. در این تحقیق برای رفع این شکاف عملیاتیجهت بهبود مدیریت پروژه های ساختمانی درمقابل تغییرات، سعی شده تا از رویکرد مدیریت پروژه چابک بهرهگرفته شود. از دیگر اهداف این تحقیق می توان به شناسایی بهترین تناسب بین مدل های مدیریت پروژه چابک باشرایط پروژه های ساختمانی اشاره کرد. بدین منظور، این مقاله از مدلسازی معادلات ساختاری و روش AHP برای بررسی رویکردهای چابک و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار استفاده می کند. از نتایج تحقیق می توان به تاثیرگذارترین عوامل رویکرد اسکرام در فاز اختتامیه پروژه های ساختمانی که عبارتند از مدیریت ریسک، روحیه و انگیزه تیم و کیفیت خروجی کار و فرآیندها اشاره کرد.

نویسندگان

امیرمسعود شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

امیرحسین خامنه

دکترای مدیریت پروژه و ساخت، مدیر تحقیق و توسعه و دانش، بخش نفت و گاز، شرکت مپنا