بررسی شکست مود ترکیبی ماده ترد با استفاده از قطعه مربع شکل حفره دار

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

55

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC08_068

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، از مدل شکست مود ترکیبی، بر پایه تنش برای پیشبینی چقرمگی شکست ماده ترد استفاده شده است. این معیار از سه پارامتر مربوط به ترک، شامل ترمهای ضریب شدت تنش مود I و مود II وترم تنشT تشکیل شده است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن تاثیر ترم تنش T بر روی چقرمگی شکست مود ترکیبی II/I ترک تحت بارگذاری مود ترکیبی II/I میباشد. آزمایشهای مود ترکیبی )از مود I خالص تا مود II خالص( در این مقاله، با استفاده از یک قطعه ی آزمایشگاهی )صفحه مربع شکل با حفره ترک دار( از جنس سنگ مرمر هرسین انجام گردیده است. پس از انجام آزمایشهای مربوطه، نتایج مقدار مقاومت در برابر شکست حاصل از آزمایش این قطعه با نتایج تئوری حاصل از معیار بیشترین تنش محیطی تعمیم یافته و معیار متداول بیشترین تنش محیطی مقایسه گردید و نشان داده شد که معیار تعمیم یافته نسبت به معیار متداول که فاقد ترم تنش T میباشد، نتایج آزمایشگاهی مربوط به مقدار مقاومت در برابر شکست را به مراتب بهتر پیشبینی مینماید و بین نتایج آزمایشگاهی و معیار تعمیم یافته به علت وجود ترم تنش T تطابق خوبی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

• شکست ترد• مکانیک شکست• مود ترکیبی II/I• ترم تنشT

نویسندگان

زهیرمقدس زاده
زهیر مقدس زاده

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

هادیثمره صلواتی پور
هادی ثمره صلواتی پور

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرتضی رشیدی مقدم

تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز