بررسی نقش خلاقیت و محیط یادگیری الکترونیکی و مجازی بر میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر شاهین دژ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE12_123

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خلاقیت و محیط یادگیری الکترونیکی و مجازی بر میزان یادگیری و عملکرد تحصیلیدانش آموزان شهر شاهین دژ انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نو عهمبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهری شهرستان شاهین دژ هستند کهتعداد آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ ۶۵۰ نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۴۲ نفر می باشد. ابزارجمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود، لذا برای متغیر خلاقیت از پرسشنامه استاندارد عابدی (۱۳۷۲)، متغیر محیطیادگیری الکترونیکی و مجازی چراغی (۱۳۹۳)، یادگیری از پرسشنامه گومز و همکاران (۲۰۰۵) و متغیر عملکرد تحصیلی ازپرسشنامه استاندارد تاج (۱۳۸۳) استفاده شد. برای بررسی پایایی به آلفای کرونباخ استناد شد، به صورتی که ضریب آلفایکرونباخ برای متغیرهای خلاقیت، محیط یادگیری الکترونیکی و مجازی، یادگیری و عملکرد تحصیلی یادگیری به ترتیب برابربا ۰.۸۲۲ ، ۰.۸۴۸ ، ۰.۸۵۵ و ۰.۸۳۳ بود، لذا نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از ۷ / ۰ گزارش شد. برای تحلیل داده هااز نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد خلاقیت و محیط یادگیری الکترونیکی و مجازی بر یادگیری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر شاهیندژ تاثیر معنی داری داشته است.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ، محیط یادگیری الکترونیکی و مجازی ، نسل های آموزش از راه دور ، آموزش آنلاین ، آموزش الکترونیک ، یادگیری ، عملکرد تحصیلی

نویسندگان

روح افزا نعمتی قشلاق

دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی