بررسی رابطه هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی چابکی سازمانی در بین کارکنان مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF06_143

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر چابکی سازمانی صورت گرفته است. که برای بررسی روابط بین متغیرها برای هوش رقابتی از مدل گلدستون (۲۰۰۹) و برای کارآفرینی سازمانی از مدل مارگریت هیل (۲۰۰۳)، همچنین برای چابکی سازمانی از مدل پدرشریفی و ژانگ (۲۰۰۴) با چهار بعد پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا شهرداری مشهد به تعداد ۱۰۰ نفر بوده است که از بین آن ها ۷۹ نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفته اند. پایایی در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد، پرسشنامه کارآفرینی با ضریب ۹۶/۰، هوش رقابتی با ضریب ۸۴/۰، و چابکی سازمانی ۷۹/۰ مورد تایید قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد. چابکی سازمانی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی را تعدیل می کند. و همچنین همه مولفه های هوش رقابتی با کارآفرینی سازمانی رابطه دارند. و همین طور مولفه سرعت و انعطاف پذیری از مولفه های چابکی سازمانی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی را تعدیل می کنند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیداحسان موسوی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مسئوول امور مالی، شهرداری مشهد، ایران

مهدی شعبانی

کارشناسی ارشد حسابداری، رئیس اداره امور مالی، شهرداری مشهد، ایران

ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد، ایران

آیدا مباشری

کارشناسی ارشد عمران، کارشناس عمران، شهرداری مشهد، ایران

سیدعلی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد، ایران