تحلیل رابطه فن آوری اطلاعات و ارتباطات با خودراهبری در یادگیری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SFMAI02_037

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع تو صیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری آن عبارت از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی درسی، مدیریت مالی ، حقوق، ادبیات فارسی، علوم دامو علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد تهران در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بوده است. با استفاده از روش تصادف ی طبقه ای ۲۰۰نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه بر روی آنان اجرا شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامهاستاندارد خودراهب ری در یادگیری و پرسشنامه محقق ساخته فن آوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب پایایی ۷۵/۰، استفادهشده است. داده های آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی ازآن است که صد در صد از تغییرات خودراهب ری در یادگیری توسط مولفه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات قابل تبیین است.هم چنین با نتایج مطالعه در قالب آزمون همبستگی پیرسون، در سطح خطا پذیری (۰/۰۵) می توان اذعان نمود که بینآشنایی با سخت افزار و رغبت در ی ادگیری همبستگی معن ی دار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، خودراهبری در یادگیری ، رغبت در یادگیری ، خودکنترلی ، خودمدیریتی

نویسندگان

طاهره فلاح

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات