واکاوی مدل مفهومی سازمان همکارانه جهت کاربست در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_174

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش در زمره پژوهشهای ترکیبی جای میگیرد. هدف از این پژوهش، تدوین مدل مفهومی سازمان همکارانه به منظور بکارگیری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران است. بر این اساس، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع آرشیوی و پرسشنامه گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق، منابع آرشیوی و متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. در این پژوهش، برای نمونه گیری از منابع آرشیوی، از روش نمونهگیری نظری و هدفمند و همچنین برای نمونه گیری از متخصصان، از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شد. به منظور استخراج مفاهیم از منابع آرشیوی، روش تحلیل محتوا به کار گرفته شد. در پایان نیز، برای سنجش مدل مفهومی تحقیق، روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل مفهومی سازمان همکارانه، شامل ابعاد سه گانه پیشایندها، ویژگیها، و پیامدها است. در این راستا، پیشایندهای سازمان همکارانه شامل مولفه های سیستم های پشتیبانی، رهبری، سازگاری، انعطاف پذیری، اعتماد، تعهد، و مزایای فردی است؛ ویژگیهای سازمان همکارانه نیز شامل مولفه های سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، سرمایه سیاسی، سرمایه ارتباطی، گفتمان، هم رایی، هماهنگی، مشارکت، و همکاری می باشد؛ همچنین پیامدهای سازمان همکارانه شامل مولفه های رقابت پذیری، اثربخشی، کارایی، یادگیری، مدیریت دانش، خلاقیت، و نوآوری است.

نویسندگان

سجاد فردوسی

دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدحسین بهرامی

کارشناسی گردشگری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

سحر اسدی جاجائی

کارشناسی گردشگری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران