نقش شهرداری کلاردشت در تغییر کاربری زمین شهری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF06_101

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

چکیده مقاله:

کاربری اراضی، از ابزار اساسی برای ایجاد ارزش زمین و شکل دادن به رشد فیزیکی شهر است. در واقع هدف نهایی در برنامه ریزیکاربری زمین ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در توسعه و عمران شهر است. " شهر کلاردشت " به موازات رشد وگسترش، و به علت مهاجرت و نرخ رشد بالا در دو دهه اخیر تغییرات کالبدی سریع را پذیرفته است به طوری که اغلب زمین هایکشاورزی و بایر به انواع ساخت ساز ها تبدیل شده است. در تغییر کاربری شهرداری نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسینقش شهرداری در تغییر الگوی کاربری زمین شهری در شهر کلاردشت می باشد. فرضیه این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات کاربریزمین در شهرداری که باعث تغییر کاربری بی رویه فضای شهری شده است می پردازد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است.جامعه آماری شامل ۱۵۰ نفر از کلیه پرسنل، کارشناسان و مسئولان در شهرداری می باشد و تحلیل آمار گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل رابطه کیفی چی دو کارل پیرسون استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق نقضقوانین، ضعف های مالی، خواسته ها و فشار های فرا قانونی افراد ذی نفوذ، فشار سیاسی، ابزارهای کنترل تغییرات و کمبود نظارت برعملکرد سازمان ها از مهم ترین عوامل تغییر کاربری زمین در شهرداری می باشد.

نویسندگان

شقایق دلفان آذری

دکتری آب و هواشناسی شهری، دانشگاه خوارزمی