بررسی رابطه بین کنش های ارتباطی کارکنان با پویایی و تنیدگی شغلی در شهرداری نی ریز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1199

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کنش های ارتباطی کارکنان با پویا یی و تنیدگی شغلی ود. ا ین پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظنوع، توصیفی-پیمایشی از نظر روش کم ی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان پیمانکار و قراردادی و رسمی شهرداری نیریز بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۱ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخا ب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه کنشهای ارتباطی کارکنان رحمنی ۱۳۹۲ ، پرسشنامه پوی ایی شغلی مارتین و مارش ۲۰۰۸ و پرسشنامه تنیدگی شغلی زاجاکووا و همکاران ۲۰۰۵ استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضر یب همبستگی پیرسون) انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بین کنش های ارتباطیکارکنان و مولفه های آن (کلامی، غیرکلامی، گوش دادن و بازخورد) با پو یایی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین کنش های ارتباطیکارکنان و مولفه های آن (کلامی، غیرکلامی، گوش دادن و بازخورد) با تنیدگی شغلی آنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین کنش کلامی بیشترینتاثیر را بر پویایی و تنیدگی شغلی دارد.

کلیدواژه ها:

کنش های ارتباطی کارکنان ، پو یایی شغلی ، تنیدگی شغلی

نویسندگان

عنایت اله مزیدی مرادی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی و ورزشی (کارشناس ارشد)