تاثیر امضای برند , آگاهی از برند , نگرش برند , شهرت برند در عملکرد برند (مطالعه موردی:برند میهن)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 156

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0807

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه یکی از معیارهای موفقیت در کسب سهم بازار در بازار محصولات لبنی تمرکز و سرمایه گذاری بر روی برند سازمانی است که در نتیجه عملکردمثبت سازمان و برند سازمانی بدست میآید. گسترش نقش برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان، به سازمان های تجاری اجازه می دهد تا بتوانند بر این اساسسودآوری و ماندگاری خود را تضمین کنند. ازین رو هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عنوان برند، آگاهی از برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند درصنایع لبنیات (مورد مطالعاتی، برند میهن) می باشد . روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در رده پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری موردمطالعه مشتریان برند میهن در شهر شیراز است، روش نمونه گیری تصادفی ساده، و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان تعداد ۰۳ نفر به عنوان نمونه انتخابو توزیع گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد بدست آمده است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و بررسیروایی محتوایی ازنظر اساتید استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزاراکسل و spss بهره گرفته شده است. نتیجه فرضیات نشان داد که امضای برند(شامل دو بعد نام برند و لوگوی برند) تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش به برند و آگاهی از برند مشتریان دارد. همچنین آگاهی از برند بر نگرش برند نیز دارایتاثیر مثبت و معنادار داشته و این دو متغیر نیز بر شهرت برند تاثیرگذار بوده و در نهایت شهرت برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد برند دارد.

نویسندگان

سعید توکلیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

پریا بردبار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران